เพลงชาติไทย – รวมคำถาม คำตอบเกี่ยวกับ เพลง ชาติ ไทย คุณรู้หรือไม่

ทางเว็บไชต์ได้รวมข้อคำถาม คำตอบ ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ เพลงชาติไทย ซึ่งเป็นเพลงที่แสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย บ่งบอกถึงศิลปวัฒนธรรมของชนชาติ ความเป็นชาวสยามของประเทศไทย  และเป็นสิ่งรวบรวมความเป็นหนึ่งเดียวไว้ในเพลงๆเดียว ที่เราได้ยินอยู่ทุกวัน อีกทั้งเพลงชาติไทยเรานี้ยังบอกถึงการสร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคีให้รุ่นลูกรุ่นหลานของเรา ได้เข้าใจว่าบรรพบุรุษของเรา กอบกู้เอกราชมาถึงจนทุกวันนี้ โดยมิได้ตกเป็นเมืองขึ้นของใครมาก่อน เราควรภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยของเรา ร่วมมือร่วมใจช่วยกันสร้างความรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติสืบต่อไป

ธงชาติและเพลงชาติไทย

(ภาพจากวีดีโอ MV เพลงชาติไทย ฉบับ สปน. แบบที่ 1 [HD]: youtube.com)

คำถาม คำตอบเกี่ยวกับ เพลงชาติไทย

ข้อ 1) เพลงที่บรรเลงก่อนเพลงชาติไทย ชื่อเพลงอะไร

ตอบ เพลงพม่าประเทศ

คำอธิบาย เพลงพม่าประเทศ หรือ พม่าปเทศ ประพันธ์โดยหม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ ฉบับที่ได้ยินในปัจจุบันเป็นการ เรียบเรียงเสียงประสานของพระเจนดุริยางค์ เป็นเพลงไทยสำเนียงพม่าในอัตราสองชั้น ต่อมาได้มีการคัดสรรเพลงที่จะใช้เทียบเวลา ซึ่งเพลงพม่าประเทศได้รับเลือก เพราะทำนองจากเครื่องดนตรีมีเสียงติ๊กต่อกๆ คล้ายเสียงนาฬิกา โดยได้ใช้เป็นเพลงบรรเลงที่ใช้เปิดนำเพื่อเทียบเวลาของประเทศไทย เวลาก่อน ก่อนเคารพธงชาติเช้า (8:00 น.) เวลาก่อนเคารพธงชาติเย็น (18:00 น.) และก่อนข่าวในพระราชสำนัก (20:00 น.) โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (ข้อมูลจากเว็บไซต์: th.wikipedia.org)

ข้อ 2) เพลงชาติไทยได้รับอิทธิพลจากเพลงชาติของประเทศอะไร

ตอบ ประเทศอังกฤษ

คำอธิบาย เพลงชาติไทยได้รับอิทธิพลจาก เพลงชาติของประเทศอังกฤษ ที่ชื่อว่า “God Save the Queen”  หรือบางครั้งก็เรียกว่า “God Save the King”  ขึ้นอยู่กับว่ากษัตริย์ที่ปกครองประเทศอังกฤษเป็นพระราชาหรือพระราชินี เรียกกันว่า “เพลงสรรเสริญพระบารมีอังกฤษ” และยังเป็นเพลงที่ใช้กับเมืองที่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอีกด้วย

ข้อ 3) เพลงชาติไทยสมัยก่อน เกิดขึ้นเมื่อใด

ตอบ สมัยปลายรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2395

คำอธิบาย เพลง ชาติ ไทย สมัยเก่า เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยปลายรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2395  โดยเพลงชาติไทยฉบับแรก คือ เพลง จอมราชจงเจริญ ใช้ทำนองของเพลง God Save the Queen ซึ่งประพันธ์เนื้อร้องโดยพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

เพลงจอมราชจงเจริญ

ความสุขสมบัติทั้งบริวาร เจริญพละ ปฏิภาณผ่องแผ้ว
จงยืนพระชน…มาน นับรอบร้อย แฮ
มีพระเกียรติเพริศแพร้ว เล่ห์ เพี้ยง จันทร

ข้อ 4) ผู้ประพันธ์ทำนอง เพลงชาติไทยคือใคร

ตอบ พระเจนดุริยางค์

คำอธิบาย พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) เป็นผู้ประพันธ์ ทํานอง เพลง ชาติ ไทย หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยแต่งเสร็จในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2475

ข้อ 5) ผู้แต่งคำร้อง เพลงชาติไทยฉบับปัจจุบันคือใคร

ตอบ พันเอก หลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์)

คำอธิบาย รัฐบาลได้จัดประกวดเนื้อร้องเพลงชาติไทย ในปี พ.ศ. 2482 ซึ่งเป็นปีที่ได้เปลี่ยนชื่อจาก “ประเทศสยาม” เป็น “ประเทศไทย” โดยกำหนดให้ใช้ทำนองของพระเจนดุริยางค์ มีเนื้อร้องความยาวเพียง 8 วรรคและปรากฏคำว่า “ไทย” ซึ่งเป็นชื่อประเทศอยู่ในเพลงด้วย ผลการประกวดปรากฏว่า เนื้อร้องของพันเอกหลวงสารานุประพันธ์ ซึ่งส่งประกวดในนามกองทัพบกได้รับรางวัลชนะเลิศ

ข้อ 6) เพลงชาติไทยก่อนที่จะเป็นเช่นทุกวันนี้ มีทั้งหมดกี่ฉบับ

ตอบ 7 ฉบับ

คำอธิบาย ประวัติ เพลง ชาติ ไทย 7 ฉบับ มีดังนี้

ฉบับที่ 1 คือ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ได้ประพันธ์เนื้อร้องขึ้นมาใหม่โดยใช้ เนื้อ เพลง God Save the Queen เดิม และตั้งชื่อเพลงขึ้นใหม่ว่า “จอมราชจงเจริญ”

ฉบับที่ 2 คือ เพลงทรงพระสุบันหรือเรียกอีกอย่างว่า เพลงบุหลันลอยเลื่อน ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 โดยนำมาเรียบเรียงใหม่ ให้มีความเป็นสากลขึ้น โดย เฮวุดเซน (Heutsen) ใช้บรรเลงในระหว่างปี พ.ศ. 2414-2431

ฉบับที่ 3 คือ เพลงสรรเสริญพระบารมี (ฉบับปัจจุบัน) ประพันธ์ โดย ปโยตร์ สชูโรฟสกี้ (Pyotr Schurovsky) นักประพันธ์ชาวรัสเซีย คำร้องเป็นพระนิพนธ์ ของสมเด็จฯ กรมพระนริศรานุวัตติวงศ์ ใช้บรรเลงเป็นเพลงชาติ ในระหว่างปี พ.ศ. 2431-2475

ฉบับที่ 4 คือ เพลงชาติมหาชัย ใช้เป็นเพลงชาติ ในระหว่างการเปลี่ยนแปลง การปกครองปี พ.ศ. 2475 โดยอาศัยทำนองเพลงมหาชัย ส่วนคำร้องนั้น ประพันธ์โดย เจ้า พระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

ฉบับที่ 5 คือ เพลงชาติฉบับพระเจนดุริยางค์ ผู้ประพันธ์ทำนองมีคำร้องประ พันธ์โดยขุนวิจิตรมาตรา(สง่า กาญจนาคพันธุ์) ใช้เป็นเพลงชาติระหว่างปี พ.ศ. 2475-2477

ฉบับที่ 6 คือ เพลงชาติฉบับพระเจนดุริยางค์ ที่เพิ่มคำร้องของนายฉัน ขำวิไล เข้าต่อจากคำร้องของขุนวิจิตรมาตรา ใช้เป็นเพลงชาติระหว่างปี พ.ศ. 2477-2482 เป็นเพลงชาติที่เป็นฉบับของทางราชการฉบับแรก

ฉบับที่ 7 คือ เพลงชาติฉบับพระเจนดุริยางค์ คำร้องประพันธ์โดย พันเอกหลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) ใช้เป็นเพลงชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 จนกระทั่งปัจจุบัน

ข้อ 7) ทำไมเพลงชาติต้องมี สองเวลา เคารพธงชาติ เวลาเช้า 8.00 น. เวลาเย็น 18.00 น.

ตอบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการรณรงค์ ความเป็นรัฐนิยมสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย

การเคารพธงชาติวันละสองเวลา เพื่อสร้างความรู้สึกนิยมและภาคภูมิใจในความเป็นชาติและให้เป็นที่ปรากฏชินตาแก่ผู้พบเห็น คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นจึงได้กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐประดับธงชาติไว้ในสถานที่อันควร ในบริเวณที่ทำการทุกวันและตลอดเวลา ต่อมาเมื่อคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินเข้ายึดอำนาจเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 และมีการตั้งรัฐบาลในเวลาต่อมา โดยมี นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลลงมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้กำหนดเวลาชักธงชาติ ขึ้นสู่ยอดเสาเวลา 8.00 น. และเชิญธงลงจากเสาเวลา 18.00 น. และเชิญชวนให้ข้าราชการหยุดยืนเคารพธงชาติในเวลา 8.00 น. เพื่อเป็นตัวอย่างอันดีแก่ประชาชนทั่วไป โดยออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องระเบียบการชักธงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2519

หลังจากระเบียบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตามสี่แยกต่าง ๆ จะมีผู้นำเครื่องขยายเสียงไปติดตั้ง และเปิดรับฟังการเทียบเวลาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทุกเวลาแปดโมงเช้าและหกโมงเย็น ผู้ที่ได้ยินได้ฟังเพลงต่างก็จะหยุดยืนแสดงความเคารพธงชาติ จนแม้รถที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ก็จะหยุดแสดงความเคารพเช่นกัน กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันจนถึงสมัยนี้

ข้อ 8) เนื้อเพลง ชาติ ไทย มีบท แปลเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษ คาราโอเกะไหม

ตอบ มี

คำอธิบาย

เนื้อเพลงชาติไทย แปลเป็นภาษอังกฤษ

Thailand Is Founded On Blood And Flesh
Thai People Share,
Every Portion Of The Land Belongs To Us,
Thus We Must Care;
The Reason Why This Country Still Exists
Is Because The Thai People Have Long Loved
Another And Been United.
We, Thai, Are Peace-loving People But
In Time Of War, Uncowardly, We’ll Fight To The Bitter End.
None Is Allowed To Oppress And Destroy
Our Independence;
To Sacrifice Every Droplet Of Blood As A National
Offering, We Are Always Ready,
For The Sake Of Our Country’s Progress And Victory.
Chaiyo

 

เนื้อเพลง ชาติไทย แปลเป็นภาษอังกฤษ คาระโอเกะ

PRA – TED – THAI
RUAM – LUERD – NUA – CHART-CHUA – THAI
PEN – PRA – CHA – RAT
PA – THAI – KONG – THAI – TOOK – SUAN
YUU – DAM – RONG – KONG – WAI – DAI – TANG – MUAN
DUAY – THAI – LUAN – MAI
RAK – SA – MAK – KI
THAI – NI – RAK – SA – NGOB
TAE – TUENG – ROB – MAI – KLARD
EK – KA – RART – JA – MAI – HAI-KRAI – KOM – KEE
SA – LA – LUERD – TOOK – YARD – PEN – CHART – PLEE
TA – LERNG – PRA – TED – CHART – THAI – TA – WEE
MEE – CHAI – CHA – YO

ข้อ 9) อยากทราบความหมาย ของ เพลงชาติไทย ปัจจุบัน

ตอบ ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา ได้อธิบายความหมายของเพลงชาติไทยไว้คือ

“ประเทศไทยเป็นถิ่นที่รวมชนผู้มีเลือดเนื้อเชื้อชาติไทยไว้ให้ได้อยู่อาศัยร่วมกัน แผ่นดินทุกส่วนของประเทศไทย ย่อมเป็นของชาวไทยทุกคน ประชาชนไทยรักษาแผ่นดินไทยทั้งหมดไว้ได้ ก็ด้วยทุกคนมีน้ำใจสามัคคี รักคนไทยด้วยกัน และรักประเทศชาติ ชนไทยรักที่จะอยู่อย่างสุขสงบ แต่ถ้าจำเป็นต้องรบกับศัตรูแล้วคนไทยไม่เคยขลาดกลัวเลย ไม่มีวันยอมให้ศัตรูหน้าไหนมาข่มขู่ทำลายความเป็นอิสระของชาติไทยได้ ทุกคนยอมสละเลือดทุกหยดเพื่อชาติไทยอยู่ยั่งยืน จะปกป้องคุ้มครองประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป และให้มีแต่ชัยชนะตลอด”

ข้อ 10) อยากได้ เนื้อเพลงชาติไทย โน๊ตเพลง คอร์ดกีต้าร์ จะหาได้จากที่ไหน

ตอบ เนื้อเพลง ชาติไทย และโน้ตเพลงชาติไทย มีดังนี้

เพลง ชาติไทย เนื้อเพลง

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย

 

 เพลง ชาติไทย เมโลเดียน/โน๊ตขลุ่ยเพลงชาติ

เพลงชาติไทย เมโลเดียน

 

เพลง ชาติไทย คอร์ด กีตาร์ (กีต้าร์ แทป)

เพลงชาติไทย กีตาร์ แทป คอร์ด

(ภาพจากเว็บไซต์: สอนกีตาร์.blogspot.com)

ข้อ 11) จะหาเพลงชาติไทย mp3 ได้จากที่ไหน อย่างไร

ตอบ สามารถดาวโหลดเพลงชาติไทยในรูปแบบไฟล์เสียง mp3, wma, ogg  และ wav หรือไฟล์วิดีโอ mp4, webm, flv และ 3gp ได้จาก Google หรือหาจาก เพลงชาติไทย 4sh

Google: mp3 OR wma OR ogg OR wav เพลงชาติไทย -html -htm -download -links
4shared: https://search.4shared.com/q/CCAD/1/เพลงชาติไทย

สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูล ถาม-ตอบ เรื่อง เพลงชาติไทย จะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่กำลังหาข้อมูลเพื่อใช้ทำรายงาน หากมีคำถามที่ต้องการให้เพิ่มเติม สามารถติดต่อ ประสานได้กับทางเว็บไชต์โดยตรง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
– ข้อมูล เพลงชาติไทย : th.wikipedia.org