หลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์)

ประวัติหลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์)

พันเอกหลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) ผู้ประพันธ์เนื้อเพลงชาติไทยฉบับปัจจุบัน เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2439 ที่บ้านตำบนสะพานถ่าน จังหวัดพระนคร (ปัจจุบันคือ กรุงเทพมหานคร) เป็นบุตรคนเดียวของ นายนูน และนางบุญเกิด ปาจิณพยัคฆ์ เจ้าของและครูใหญ่โรงเรียนราษฎร์ “บำรุงวิชา” สมรสกับ นางสารานุประพันธ์ …
นายฉันท์ ขำวิไล

ประวัตินายฉันท์ ขำวิไล

นายฉันท์ ขำวิไล เป็นนักเขียนชาวไทย ผู้ประพันธ์ “ป้ากะปู่กู้อีจู้” บทเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาในยุคแรก และบทเพลงสำหรับเด็ก เกิดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2447 นายฉันท์ เริ่มการเขียนหนังสือตั้งแต่บวชพระขณะที่จำพรรษาอยู่ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ หนังสือที่เขียนเล่มแรกว่าด้วย วิธีบวก ลบ คูณ หาร …
จางวางทั่ว พาทยโกศล

ประวัติและผลงานของ จางวางทั่ว พาทยโกศล

จางวางทั่ว พาทยโกศล เป็นนักดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงในสมัยรัชกาลที่ 6 เกิดเมื่อ 21 กันยายน พ.ศ. 2424 เวลาเช้า ณ บ้านตระกูลพาทยโกศล หลังวัดกัลยาณมิตร เขตบางกอกใหญ่ ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรคนที่ 12 ของหลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ พาทยโกศล) …
หนังสือหลักไทย

ประวัติและผลงานของขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)

ขุนวิจิตรมาตรา หรือนามเดิมชื่อว่า สง่า กาญจนาคพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2440 เป็นบุตรชายคนเดียว ของบิดามารดา บิดาชื่อ ขุนสารการ (ทองดี) อาชีพรับราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย และเป็นผู้พิพากษา ส่วนมารดาชื่อ พับ สำเร็จชั้นมัธยมปีที่ 8 …
พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร)

ประวัติของพระเจนดุริยางค์ บิดาแห่งโน้ตสากล

พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) คือบุคคลสำคัญในวงการดนตรีของประเทศไทย เป็นผู้ริเริ่มการบันทึกเพลงไทยเดิมด้วยโน้ตสากลโดยเทียบเสียงให้ตรงกับเครื่องดนตรีไทยทุกชิ้น เรียกว่า เพลงไทยประสานเสียง (Thai Music Harmony) ของ กรมศิลปากร พระเจนดุริยางค์ เดิมชื่อว่า ปีเตอร์ ไฟท์ (Peter Feit) เกิดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม …
เพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา

ความเป็นมาของเพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา

เพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชาเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากรัฐบาลให้เป็นเจ้าภาพประสานความร่วมมือเพื่อจัดทำเพลงสัญลักษณ์ในวโรกาสดังกล่าว (ภาพจากวีดีโอ เพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา พิพิธภัณฑ์ ธงชาติไทย: youtube.com) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่ในต่างประเทศใช้เพลงนี้เป็นสื่อและสัญญลักษณ์ ในการถวายความจงรักภักดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ 5 …
เพลงมหาชัย

ประวัติเพลงมหาชัย

รัฐบาลไทยได้จัดเพลงมหาชัยให้เป็น 1 ใน 6 เพลงสำคัญของแผ่นดิน ตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2546 อันประกอบด้วย เพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาชัย เพลงมหาฤกษ์ เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา (ภาพจากวีดีโอ เพลงมหาชัย พิพิธภัณฑ์ …
เพลงมหาฤกษ์

ประวัติเพลงมหาฤกษ์

เพลงมหาฤกษ์ เป็นเพลงที่ใช้บรรเลงในเวลาได้ฤกษ์เปิดงานที่เป็นพิธีสำคัญ สำหรับเชื้อพระวงศ์ที่ต่ำกว่าชั้นพระบรมวงศ์ลงมา ข้าราชการที่มีระดับต่ำกว่านายกรัฐมนตรี และทหารที่มียศต่ำกว่าจอมพลลงมา จนถึงสามัญชนทั่วไป ประพันธ์ทำนองโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงพระนิพนธ์ดัดแปลงจากทำนองไทยของเดิม เพลงมหาฤกษ์นี้เป็นเพลงที่มีทำนองใช้สำหรับบรรเลงอย่างเดียวไม่มีบทร้อง เช่นเดียวกับเพลงมหาชัย (ภาพจากวีดิโอ เพลงมหาฤกษ์ พิพิธภัณฑ์ ธงชาติไทย: youtube.com) รัฐบาลไทยได้จัดเพลงมหาฤกษ์เป็น 1 ใน 6 …
ธงชาติไทย

ความหมายของเพลงชาติไทย อย่างย่อๆ

เพลงชาติไทยที่เรารู้จักในปัจจุบัน คือเพลงชาติไทย ฉบับที่ 7 ซึ่งแต่งคำร้องโดยหลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) และทำนองโดย พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) เพลงชาติไทยเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทย ในเนื้อเพลงจะแสดงถึงความเป็นมาของชาติไทย ที่ต้องการปลูกฝังให้คนไทยเกิดความสามัคคี  รักชาติ  และเสียสละเพื่อชาติ ซึ่งทางเว็บไต์ได้รวบรวมความหมายของเพลงชาติไทย อย่างย่อๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเรียนรู้ต่อไป เนื้อร้องเพลงชาติไทยฉบับปัจจุบัน ความหมายของเพลงชาติไทย …
ธงชาติและเพลงชาติไทย

ประวัติเพลงชาติไทย แบบย่อ

เนื้อร้องเพลงชาติไทย จาก “…ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย” ในปัจจุบันประเทศไทยมีเพลงชาติมาแล้วทั้งสิ้น 7 ฉบับ ซึ่งในแต่ละฉบับนั้นก็มีความเป็นมาทั้งสิ้น ทางเว็บไชต์ขอนำเสนอประวัติเพลงชาติไทย แบบย่อ เพื่อความเข้าใจถึงประวัติเพลงชาติไทยแบบสั้นๆ แต่ได้ใจความ ประวัติเพลงชาติไทย แบบย่อ   เพลงชาติไทย ลำดับที่ 1 เกิดในยุคสมัยรัชกาลที่ 5 ระหว่าง ปี 2395 …