ประวัติเพลงชาติไทย แบบย่อ

เนื้อร้องเพลงชาติไทย จาก “…ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย” ในปัจจุบันประเทศไทยมีเพลงชาติมาแล้วทั้งสิ้น 7 ฉบับ ซึ่งในแต่ละฉบับนั้นก็มีความเป็นมาทั้งสิ้น ทางเว็บไชต์ขอนำเสนอประวัติเพลงชาติไทย แบบย่อ เพื่อความเข้าใจถึงประวัติเพลงชาติไทยแบบสั้นๆ แต่ได้ใจความ

ประวัติเพลงชาติไทย แบบย่อ   เพลงชาติไทย ลำดับที่ 1

เพลงชาติไทย ลำดับที่ 1 เกิดในยุคสมัยรัชกาลที่ 5 ระหว่าง ปี 2395 – 2414 ใช้ทำนองเพลง God Save the Queen เป็นเพลงเกียรติยศถวายความเคารพแด่องค์พระมหากษัตริย์ โดยเรียกว่า เพลงสรรเสริญพระบารมีอังกฤษ ต่อมาเมื่อพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ประพันธ์เนื้อร้องเพลงชาติไทยขึ้นใหม่โดยใช้ทำนองเพลง กอดเสฟเดอะควีน แล้วเรียกชื่อว่า เพลงจอมราชจงเจริญ

เพลงชาติไทย ลำดับที่ 2

เพลงชาติไทย ลำดับที่ 2 ใช้บรรเลงระหว่าง ปี 2414 – 2431 รัชกาลที่ 5 ทรงดำริว่าควรจะใช้ทำนองเพลงไทย คณะครูดนตรีไทยจึงเลือก เพลงทรงพระสุบิน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เพลงบุหลันลอยเลื่อน พระราชนิพนธ์ใน รัชกาลที่ 2 นำมาเรียบเรียงใหม่ให้เป็นสากลขึ้นโดย เฮวุดเซน

thai-national-anthem-version3
เพลงชาติไทย ลำดับที่ 3 เกิดขึ้นในรัชสมัย รัชกาลที่ 5 ประพันธ์ทำนองโดยนักประพันธ์ชาวรัสเซีย ปโยตร์ สชูโรฟสกี้ (Pyotr Schurovsky) คำร้องเป็นพระนิพนธ์ของ สมเด็จกรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ ใช้บรรเลงเป็นเพลงชาติในระหว่าง ปี 2431 – 2475 ทุกวันนี้เรารู้จักเพลงนี้ในนามของ เพลงสรรเสริญพระบารมี นั่นเอง

เพลงชาติไทย ลำดับที่ 4เพลงชาติไทย ลำดับที่ 4 หลังการปฏิวัติของ คณะราษฎร เมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน 2475 แม้จะมีการเตรียมการโดยสังเขปที่จะสร้าง เพลงชาติ ขึ้นมา ใหม่ โดยสมาชิกของคณะผู้ก่อการท่านหนึ่งมอบหมายให้ พระเจนดุริยางค์ เป็น ผู้ประพันธ์ แต่ยัง ไม่เสร็จ เลยต้องใช้ทำนองเพลงไทยเดิม เพลงมหาชัย ไปพลางก่อน เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เป็นผู้ ประพันธ์เนื้อร้องเพลงชาติไทย ใช้ในช่วงสั้น ๆ ไม่ถึง 1 เดือน ก็เปลี่ยนแปลงไป

เพลงชาติไทย ลำดับที่ 5

เพลงชาติไทย ลำดับที่ 5 ประพันธ์ทำนองโดย พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2475 ประพันธ์เนื้อร้องเพลงชาติไทยโดย ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) บรรเลงครั้งแรก ณ พระที่นั่งอนันตสมาคมเมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคม 2475 แต่ก็ใช้อยู่เพียงระหว่าง ปี 2475 – 2477

เพลงชาติไทย ลำดับที่ 6
เพลงชาติไทย ลำดับที่ 6 ใช้ระหว่าง ปี 2477 – 2482 มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเนื้อร้อง โดยประพันธ์เพิ่มเติมจากของเดิมที่เห็นกันว่า สั้นไป ให้ ยาวขึ้น โดย ฉันท์ ขำวิไล และถือเป็น เพลงชาติอย่างเป็นทางการเพลงแรก ก่อนจะมาเปลี่ยนแปลงเป็น เพลงชาติลำดับที่ 7 ที่ใช้มาจนถึง ปัจจุบัน

เพลงชาติไทย ลำดับที่ 6/1ในช่วง ปี 2477 ขณะนั้นมีเพลงที่เสนอขึ้นมาเป็น เพลงชาติไทย เช่นกันอีกเพลงหนึ่ง ใช้ ทำนองเพลงไทย ประพันธ์ทำนองโดย จางวางทั่ว พาทยโกศล โดยดัดแปลงมาจากเพลงไทยเดิม เพลงตระนิมิตร ช่วงนั้นเรียกคู่ขนานกันว่า เพลงชาติแบบสากล, เพลงชาติแบบไทย แต่ในที่สุดคณะกรรมการที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาลงมติให้ใช้ เพลงชาติแบบสากล ประพันธ์ทำนองโดย พระเจนดุริยงค์ (ปิติ วาทยะกร) ที่รับการขอร้องจาก นาวาตรีหลวงวินิจเทศกลกิจ (กลาง โรจนเสนา) ตั้งแต่ ปี 2474 แต่มาคิดออกเมื่อ ปี 2475

เพลงชาติไทย ลำดับที่ 7

เพลงชาติไทย ลำดับที่ 7 เพลงชาติไทย เวอร์ชั่นที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ถือเป็น ประกาศใช้ในยุค จอมพลป. พิบูลสงคราม โดย รัฐนิยมฉบับที่ 6 เมื่อ วันที่ 10 ธันวาคม 2482 ประพันธ์ทำนองโดย พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) หรือชื่อเดิม ปีเตอร์ ไฟท์ (Peter Feit) ตั้งแต่ ปี 2475 ประพันธ์ทำนองแก้ไขเพิ่มเติมจากเดิมโดย พันเอกหลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) ในนามของ กองทัพบก ชนะการประกวดของ กรมโฆษณาการ สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนชื่อประเทศจาก สยาม มาเป็น ไทย ในปีเดียวกันนั้น

หวังว่าเมื่อท่านได้ศึกษาประวัติเพลงชาติไทย แบบย่อ นี้แล้วคงจะเข้าใจประวัติความเป็นของ เพลงชาติไทย และเนื้อร้องเพลงชาติไทยที่ถูกต้องของเราได้ดียิ่งขึ้น

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

– ข้อมูล ประวัติเพลงชาติไทย: lib.ru.ac.th