ประวัตินายฉันท์ ขำวิไล

นายฉันท์ ขำวิไล เป็นนักเขียนชาวไทย ผู้ประพันธ์ “ป้ากะปู่กู้อีจู้” บทเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาในยุคแรก และบทเพลงสำหรับเด็ก เกิดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2447 นายฉันท์ เริ่มการเขียนหนังสือตั้งแต่บวชพระขณะที่จำพรรษาอยู่ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ หนังสือที่เขียนเล่มแรกว่าด้วย วิธีบวก ลบ คูณ หาร ต่อมาได้แต่งเรื่อง “นิราศลาสิกขา” “ตำราฉันทศาสตร์” “ตำนานนิราศ” และ กาพย์เห่เรือเรื่อง “นิราศฉันทโสภณ” และกลอน “กำศรวลวังหลัง” โดยเฉพาะกลอนเรื่องนิราศลาสิกขา เป็นที่พอพระทัยของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพมากถึงกับทรงเรียกให้เข้าเฝ้า
นายฉันท์ ขำวิไล

ผลงานนายฉันท์ ขำวิไล

เกียรติคุณ

 • เพลงชาติสยามฉบับราชการ พ.ศ. 2477

ผลงานประพันธ์

 • วิธีบวก ลบ คูณ หาร
 • กลอน นิราศลาสิกขา
 • กลอน กำศรวลวังหลัง
 • กาพย์เห่เรือเรื่อง นิราศฉันทโสภณ
 • ตำราฉันทศาสตร์
 • 100 ปีของสุนทรภู่ แต่งเมื่อ พ.ศ. 2498
 • ประชุมนิราศสุนทรภู่ แต่งเมื่อ พ.ศ. 2499
 • นิราศพระอภัยมณี
 • นิราศอนุสาวรีย์สุนทรภู่
 • เกียรติประวัติสุนทรภู่
 • แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 • เพลงร้องของเด็ก  เช่น สวัสดีเธอจ๋าเรามาพบกัน
  ฯลฯ

นายฉันท์ ขำวิไลกับเพลงชาติไทย

ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 จึงได้มีการแต่งเพลงชาติไทยโดยเพลงชาติเพลงแรกใช้ทำนองเพลงมหาชัยโดยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเป็นผู้แต่งเนื้อร้อง ต่อมา น.ต. หลวงนิเทศกลกิจ ร.น. (กลาง โรจนเสนา) ได้ขอให้พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยกร) แต่งทำนองเพลงชาติแบบสากล และขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)

เพลงชาติสยาม เนื้อร้องโดยนายฉันท์ ขำวิไล เป็นเนื้อร้องชนะเลิศการประกวดและให้ร้องต่อจากเนื้อร้องท่อนจบของขุนวิจิตรมาตรา และได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาในปี พ.ศ. 2477 และถือเป็นเนื้อร้องเพลงชาติฉบับทางการฉบับแรกของสยาม โดยมีการบันทึกเสียงลงจานเสียงของกรมโฆษณาการอยู่ในหน้าที่ 2 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนไทยได้รู้จักทำนองและเนื้อร้องของเพลงชาติสยาม (เพลงชาติไทย)

เนื้อร้อง เพลงชาติสยามฉบับราชการ พ.ศ. 2477

คำร้องโดย: นายฉันท์ ขำวิไล ในปี พ.ศ. 2477

เหล่าเราทั้งหลายขอน้อมกายถวายชีวิต
รักษาสิทธิ์อิสสระ ณ แดนสยาม
ที่พ่อแม่สู้ยอมม้วยด้วยพยายาม
ปราบเสี้ยนหนามให้พินาศสืบชาติมา
แม้ถึงภัยไทยด้อยจนย่อยยับ
ยังกู้กลับคงคืนได้ชื่นหน้า
ควรแก่นามงามสุดอยุธยา
นั้นมิใช่ว่าจะขัดสนหมดคนดี
เหล่าเราทั้งหลายเลือดและเนื้อเชื้อชาติไทย
มิให้ใครเข้าเหยียบย่ำขยำขยี้
ประคับประคองป้องสิทธิ์อิสสระเสรี
เมื่อภัยมีช่วยกันจนวันตาย
จะสิ้นชีพไว้ชื่อให้ลือลั่น
ว่าไทยมั่นรักชาติไม่ขาดสาย
มีไมตรีดียิ่งทั้งหญิงทั้งชาย
สยามมิวายผู้มุ่งหมายเชิดชัยไชโย

โน้ตเพลงชาติสยามฉบับราชการ พ.ศ. 2477
โน้ตเพลงชาติสยามฉบับราชการ พ.ศ. 2477

นายฉันท์ ขำวิไล ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2533 รวมอายุ 86 ปี นายฉันท์ ขำวิไลนับว่าเป็นเป็นนักเขียนชาวไทย ที่สำคัญคนหนึ่งของประเทศไทย โดยเฉพาะชนะเลิศการประกวดเนื้อร้องเพลงชาติไทย ฉบับ พ.ศ. 2477

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
– ข้อมูล ฉันท์ ขำวิไล: th.wikipedia.org
– ข้อมูลและรูปภาพ เพลงชาติสยาม (เพลงชาติไทย) เนื้อร้องโดยนายฉันท์ ขำวิไล: t-h-a-i-l-a-n-d.org